ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

เอกสารดาวน์โหลด: เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและ