ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————-

0000ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง    พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

0000บัดนี้  คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบประเมินความพร้อมด้านบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์บุคคลในตำแหน่งดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏดังนี้.-

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่  นางสาวสายชล  นพพันธุ์

 

0000จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่ไปรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

(ลงนาม)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์