ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

 

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 18,220 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา นั้น

 

000000บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผลการคัดเลือก ปรากฏ ดังนี้

 

        ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจิรพรรณ ธาตุรักษ์

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   7  กันยายน พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์