ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

ลิงค์: ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาicon_click

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2564 มีโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ จำนวน 4 โครงการนั้น

บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ https://www.finearts.cmu.ac.th

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 โดยต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.finearts.cmu.ac.th
  3. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องดำเนินการตามลำดับ ทาง https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/ ดังนี้

3.1    กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ในวันที่ 2-5 มิถุนายน 2564

3.2    พิมพ์เอกสารสำหรับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 7-12 มิถุนายน 2564

3.3    รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2564

3.4    ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

3.5   การจองหอพักนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบ 2 สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://udo.oop.cmu.ac.th หรือ https://www1reg.cmu.ac.th/roombooking/ กำหนดให้สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 และจองหอพักผ่านระบบอีกครั้ง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้จองหอพัก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป