ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก