ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลดเอกสาร:เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายล