ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

เอกสารดาวน์โหลด: เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายล