ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

เอกสารดาวน์โหลด: รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก