ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

เอกสารดาวน์โหลด: เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียด