ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565)

เอกสารดาวน์โหลด: เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายล