ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2563)

เอกสารดาวน์โหลด: เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายล