ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2564)

เอกสารดาวน์โหลด: เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก