ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมคม พ.ศ.2565 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

เอกสารดาวน์โหลด์: ผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา