ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563”
รายละเอียด คลิก https://bit.ly/3aPWm4C
*******************************************
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Phone: โทร 087-656-0160
E-mail: uppernorth.unrn@gmail.com