ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Taipei National University of the Arts ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ณ Taipei National University of the Arts ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2563

___________________

 

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Taipei National University of the Arts ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

1. ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 มกราคม 2564 จำนวน 1 คน

2. ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 1 คน

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำเรื่องคาดว่าจะจบสามารถสมัครได้

2. มีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีความสนใจและพร้อมที่จะไปศึกษาและปฏิบัติงานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ Fine Arts, Music, Dance, Traditional Music, Theatre, Filmmaking, New Media, Theatrical Design and Technology และ Animation

4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) ได้เป็นอย่างดี

5. ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคร้ายแรง

6. มีความรับผิดชอบสูง และมีความประพฤติดี เป็นผู้มีความสนใจ เต็มใจ และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

7. นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างร่วมโครงการ ณ Taipei National University of the Arts ด้วยตนเอง

8. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของคณะวิจิตรศิลป์ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในปีต่อไป

9. ต้องเขียนรายงานผลการแลกเปลี่ยนให้แก่คณะวิจิตรศิลป์ 1 ชุด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด ประกอบไปด้วย

          9.1 รายงานรวบรวมภาพถ่ายบรรยากาศบ้านเมือง

          9.2 งานศิลปะ

          9.3 เนื้อหากระบวนวิชาที่ได้ศึกษาขณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในเชิงวิเคราะห์

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องนำเอกสาร หลักฐานไปยื่นประกอบการสมัคร ดังนี้

1. แบบฟอร์มใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1nzO6N0ap77rnXX7RxVXl2PTbAAJL810z/view

– นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องกรอก แบบฟอร์มเป็น PDF fillable form จึงสามารถกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat หรือ โปรแกรมอื่นๆที่อ่านและแก้ไขไฟล์ PDF ได้

– นักศึกษาจะต้องอัพโหลดรูปนักศึกษาลงในแบบฟอร์มผ่านโปรแกรมด้วย

– ข้อมูล Home Institution’s Student Mobility Officer ให้นักศึกษากรอกข้อมูลนี้

Name: Ms.Meviga Hangla

Email Info@finearts.cmu.ac.th

Tel. +(66) 53944829

– เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เซฟเป็น PDF 1 ฉบับและพิมพ์ออกมาลงนามและลงวันที่ อีก 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

นอกจาก 3 ใบที่ต้องนำมาส่งเมื่อส่งเอกสารแล้ว นักศึกษาควรขอไฟล์ดิจิทัล เป็น JPG จากร้านถ่ายรูปมาด้วยเพื่อนำมาอัพโหลดในใบสมัคร

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ Audition Tape เนื้อหาที่นำเสนอควรตรงกับสาขาที่สนใจสมัคร

Portfolio ควรนำเสนอในขนาด A4 นอกจากจะปรินท์เอาท์แล้ว ควร Export เป็น PDF ด้วย

ส่วน audio tape หรือ ไฟล์วีดีโอต่างๆ ควร Export เป็นไฟล์นามสกุลที่สามารถเปิดได้ในทุกแฟลตฟอร์ม หรือสามารถเปิดได้บนโปรแกรมพื้นฐานของคิมพิวเตอร์ทั่วไป

4. ประวัติส่วนตัวย่อ (Curriculum Vitae / C.V.)

ประวัติส่วนตัวย่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงานศิลปะที่ผ่านมา หรือความถนัด

5. Study Plan

แบบฟอร์มที่นักศึกษาจะเขียนเรียงความสั้นไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เพื่ออธิบายว่าทำไมตนจึงสนใจโครงการแลกเปลี่ยนนี้ และคาดหวังว่าตนจะได้เข้าเรียนในวิชาใด หรือตนสนใจในเรื่องใด และคาดหวังว่าสิ่งที่ได้เรียนรุ้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับตน

https://drive.google.com/open?id=1jp1DO8fILvDjY5m_VEp7dlhPrfwQaAR8

6. Recommendation Letter โดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน

เอกสารฉบับนี้เป็นหนังสือแนะนำนักศึกษาจากอาจารย์ของนักศึกษา ว่ามีข้อดีหรือควรสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ

ดังนั้น จึงควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา

เอกสารฉบับนี้จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยอาจารย์ท่านนั้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำเร็จรูปไปใช้ หรืออาจารย์สามารถเขียนในแบบฟอร์มรูปแบบอื่นๆได้

https://drive.google.com/open?id=1vuN2pEB9FOEze34foYbPO7_fKJ0xR38K

7. เอกสารรับรองผลการศึกษาตัวจริง (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสามารถขอเอกสารฉบับนี้ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง counter service หรือทางตู้เอกสารอัตโนมัติ มีค่าใช้จ่าย 50 บาทต่อ 1 ฉบับ ปัจจุบันสามารถรับเอกสารได้ภายใน 1 วัน

8. สำเนาหนังสือเดินทาง Passport

หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

 

9. เอกสารรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

อาจเป็นผลสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL, CMU eTEGS, CMU E-pro, CMU EPTUS หรือผลสอบอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

10. เอกสารรับรองความสามารถจีนกลาง (ถ้ามี)

 

เมื่อรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้จัดทำเป็น PDF 1 ชุดและส่ง link เพื่อดาวน์โหลดมายังอีเมล info@finearts.cmu.ac.th

ระบุหัวข้ออีเมล: TNUA 2020-2021 ชื่อ นามสกุล (ของผู้ส่ง)

 

และนำเอกสารฉบับจริงมาส่งยัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

 

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์

 

กำหนดการการรับสมัครและการคัดเลือก

 

รายละเอียดอื่นๆ

International Student Handbook

เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยที่สรุปสาระสำคัญที่ควรทราบเช่น สาขาที่เปิดสอน ประกันสุขภพ แผนที่ การเดินทาง ฯลฯ

https://drive.google.com/file/d/13BQWAZTY6rTf6oM6eOox7DAn61uZja9C/view

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่วิ เมวิกา

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

โทร. 053944829

Inbox FB: Fine Arts CMU Inter Office

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE/