ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-S4220031