ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-S4220031