ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220051 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

———————–

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220051 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ นั้น

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1 นางสาวสุภัค จาวลา

1.2 นางสาวสามมิติ สุขบรรจง

  1. 2. วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 FA1

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  24  กันยายน พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์