ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(รอบพิเศษ)