ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม