ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ศิลปะและการออกแบบ