ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

  ระดับปริญญาโท

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และแบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  ระดับปริญญาเอก

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565