ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาดนตรี