ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 : รอบที่ 2) ANNOUNCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY : ELIGIBLE APPLICANTS FOR INTERVIEW EXAMINATION (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโทสาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ เรียน จ – ศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN VISUAL ARTS TYPE 1 AND 2; REGULAR (MON – FRI) (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND) INTERVIEW

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ เรียน จ – ศ และ ภาคพิเศษ เรียน ส – อา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN MUSIC TYPE 1 AND 2; REGULAR (MON – FRI) – SPECIAL (SAT – SUN) (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND) INTERVIEW

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (ภาคปกติ เรียน จ – ศ และ ภาคปกติ เรียน ส – อา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY NAME LIST FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC TYPE 1.1 AND 2.1; REGULAR (MON – FRI) – REGULAR (SAT – SUN) (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND) INTERVIEW

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 (ภาคพิเศษ เรียน ส – อา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN ART AND CULTURE MANAGEMENT TYPE 2 AND 3; PART TIME (SAT-SUN) (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND) INTERVIEW

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (ภาคปกติ เรียน จ – ศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY NAME LIST DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARTS AND DESIGN TYPE 1.1 AND 2.1; REGULAR (MON-FRI) (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND) INTERVIEW

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ เรียน จ – ศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM IN ARTS AND DESIGN TYPE 1 AND 2; REGULAR (MON-FRI) (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND) INTERVIEW