ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง S4220031 สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศคณะ-เรื่อง-เลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานส่วนงาน