ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220041 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา