ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220005 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย

(Provigil)