ประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564  ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1/2564 โดยมีการให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน ส่งต่องานและให้ข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่อผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ก็ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโดยสภานักศึกษาได้เสนอทิศทางการนำองค์การนักศึกษาแนะวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรต้นแบบในการพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา ส่วนสโมสรนักศึกษาได้นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีทั้งกิจกรรมประเพณีและกิจกรรมเชิงนโยบายที่ได้ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีเพื่อนผู้นำนักศึกษาทุกคณะรวมถึงคณะผู้บริหารร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแผนการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เล่ารายละเอียดในประเด็นต่างๆ และมีการนำเสนอข้อคิดเห็นจากนักศึกษาผ่านสภานักศึกษาและกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ และสุดท้ายได้เปิดให้มีการซักถามทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมและมีคณะผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ร่วมกับผู้นำนักศึกษากว่า 120 คนร่วมประชุมฯ