ผู้บริหารชุดปัจจุบัน วจศ. มช. แสดงความยินดีและส่งมอบงานให้กับผู้บริหารชุดใหม่

ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2441/2561 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นไป นั้น ในการนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้แสดงความยินดีและส่งมอบงานให้กับผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นไป