มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566

มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566
(ภายใต้ 5 แผนงาน)
  • ลักษณะโครงการ: เป็นโครงการชุดที่ประกอบด้วย โครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ
  • งบประมาณ: ไม่เกิน 10 ล้านบาท / 1 ชุดโครงการ / 1 ปี
.
ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการ
  1. (หัวหน้าโครงการชุด) ส่งข้อเสนอผ่านอีเมลของแผนงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.
  2. (หัวหน้าโครงการชุด) ส่งข้อเสนอโครงการ (Hard Copy) 1 ชุด
ผ่านภาควิชาฯ มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.
.
หมายเหตุ:
1. ให้ระบุชื่อเรื่องในการส่ง Email เป็น “FF66(ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ…)”
2. เอกสารที่ต้องนำส่ง ประกอบด้วย
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการชุด
  • เอกสารแนบ 1
  • ข้อมูลหัวหน้าโครงการ (ทั้งโครงการชุด และ หัวหน้าโครงการย่อย)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/?p=2734&preview=true หรือ https://cmu.to/TNRAR