รวมภาพผลงานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วจศ. มช. ประจำปีการศึกษา 2561

รวมภาพผลงานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วจศ. มช. ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 สาขาวิชา

➤สาขาวิชาศิลปะไทย 1 | 2 | 3

➤สาขาวิชาการออกแบบ

➤สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง 1 | 2 | 3

➤สาขาวิชาจิตรกรรม 

➤สาขาวิชาประติมากรรม

➤สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

➤สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

➤สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

➤สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ