รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ Master of Fine Arts (Arts and Design) [M.F.A] ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ Master of Fine Arts (Arts and Design) [M.F.A] ประจำปีการศึกษา 2565
 หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาโท
- แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
- แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
 แขนงวิชา
- ศิลปะไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai art)
- ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking)
- ประติมากรรม (Sculpture)
- การออกแบบ (Design)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
[ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท]
-----------------------
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053 944 855