วจศ. มช. จัดอบรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการออกแบบกระบวนวิชาและหลักสูตรอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. วจศ. มช. จัดอบรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการออกแบบกระบวนวิชาและหลักสูตรอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง FB 1308