วจศ. มช. จัดโครงการธรรมชาติรังสรรค์ ผลิตภัณฑ์สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดโครงการธรรมชาติรังสรรค์ ผลิตภัณฑ์สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนบ้านปางม่วง ชุมชนช่อแล และพัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันมหาพน อำเภอแม่แตง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย พัฒนาศักยภาพให้คนในท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงความรู้ด้านภูมิปัญญาล้านนา ส่งเสริมสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge – based Society) โดยการสร้างนวัตกรรมด้านงานหัตถกรรมและการออกแบบบนพื้นฐานของชุมชนคือ การปลูกกล้วย การใช้กาบกล้วยที่ไม่ได้ใช้ประโยชย์ นำ มาสร้างสรรค์เป็นเส้นใยกล้วย ทอเป็นผืนผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่นและต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้วยแนวคิด G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว ที่สนับสนุนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนที่ 11 ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก อ.พิศมัย และพี่ตะวัน สาขาการออกแบบครับ