สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE

สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE

สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ
วันที่ 22-23-24 กันยายน 2564 (3 วัน)
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )
วันที่ 29-30 กันยายน 2564 ( 2 วัน)
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564 ( 2 วัน)
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ( 2 วัน)
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

***เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2565 อาจารย์/บุคลากรท่านใดสนใจกรุณาติดต่องานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อเตรียมการเรื่องการเบิกจ่ายก่อนการสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ***

สมัครออนไลน์ทางเวปไซต์
https://rpa.or.th/

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและหนังสือเชิญเข้าร่วมที่
https://rpa.or.th/rpacourse-2564-1/

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-944829
อีเมล research.fofa@cmu.ac.th

#บริหารงานวิจัย
#reskill #upskill