สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จำนวน 70 ราย เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Online) และตัดสินผู้ชนะเลิศจากการประกวด ๓ อันดับ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ
ทั้งนี้ ผู้ได้การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการตัดสินให้ได้รับเงินรางวัลข้างต้น จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ รายละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ผลงานทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 02 209 3755