สื่อวีดีทัศน์แนะนำคณะวิจิตรศิลป์ มช. 2563

คณะวิจิตรศิลป์ เป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สีประจำคณะคือสีแดงชาด เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2526 ปัจจุบันได้ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ได้แก่

 

  • สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาการออกแบบ
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชาประติมากรรม
  • สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
  • สาขาวิชาถ่ายภาพสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ