หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิจิตรศิลป์

การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เงินเดือนและค่าตอบแทน

การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง

การต่อเวลาราชการ

การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายวิชาการ)

การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายปฏิบัติการ)

สิทธิและสวัสดิการ

(takes2fitness.com/)