ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 4

พบกับ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 4”

บรรยายทุกวันพุธ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง FA 2
ชั้น 3 อาคารเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ (ตึกสีขาวข้างหน้าคณะ) ดังนี้

1. อ.ชยาวัฒน์ ปัญญาเพชร หัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัยกับยุคหลังอาณานิคม”
วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น.

2. ผศ. นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ หัวข้อ “การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องด้วยแม่พิมพ์หินสบู่ช่างหล่อหลวงรัชกาลที่ 4-5”
วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.

3. ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ “จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติจากเพชรบุรีและศรีลังกา: ข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบ”
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น.

4. อ.นรุตม์ โล้ประกูลกิจ “วงศาวิทยาของโบราณวัตถุ: อดีตเพื่อชาติ อำนาจสถาปนา และมายาคติของโบราณในสังคมไทย” วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น.

5. อ.ดร.ติ๊ก แสนบุญ “แนวทางการวิจัยศิลปะพื้นบ้าน: กรณีศึกษาศิลปะอีสาน”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-18.00 น.

6. ศ.พิเศษ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ “ศิลปะเม็กซิโกก่อนการยึดครองของสเปน”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-18.00 น.