ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ The sound of big trees

เวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มีการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ The sound of big trees ซึ่งเป็นนิทรรศการในรายวิชาศิลปะและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแสดงงานคณะฯ