ห้องแสดงงานคณะ | เปิดงานนิทรรศการ นศ. ป โท / ป เอก


เวลา 18.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีพิธีเปิดงานนิทรรศการ Unlimited giver โดย นายปรวรรธน์ สวัสดีปิติ นศ. ป โท สาขาวิชาทัศนศิลป์ และนิทรรศการผลงานศิลปะ stage : the effects from human ของ นายวรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ณ ห้องแสดงนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการจัดแสดงถึง 16 – 28 กค. 63