โครงการศิลปะชุมชน วัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) อ.สันป่าตอง

เวลา 16.00 น. วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 มีพิธีเปิดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts โดย ผลงานส่วนหนึ่ง บนผนังศาลาวัด เป็นผลงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน”  ภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมี กาดก้อม กองเตียว ซึ่งเป็นตลาดพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญา เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ วิถีชีวิตพื้นบ้าน และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ณ วัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) อ.สันป่าตอง

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะในยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นจึงเห็นว่าโครงการศิลปกรรมชุมชนในเขตพื้นอำเภอสันป่าตอง (Street Art) เป็นกระบวนการที่สร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดพื้นที่งานศิลปกรรมนี้ นอกจากสีสันของชุมชนในลักษณะแปรคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งพัฒนาไปกับยุคสมัยได้ด้วย อีกทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับเดียวที่ได้มีหมวดว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” (หมวดที่ 5) โดยมีบทบาทบังคับไว้ในมาตรา 51 คือ “การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการรวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และเพื่อให้นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้บรรลุตามยุทศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์จึงได้ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในการดำเนินโครงการด้วย