โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chungbuk National University, Korea

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chungbuk National University, Korea

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมระยะเวลาเดินทางและกักตัว)

1.1 เทอม เลือก Fall Semester ระหว่าง 1 กันยายน 2564 – 21 ธันวาคม 2564

2.1 เทอม เลือก Spring Semester ระหว่าง 2 มีนาคม 2565 – กลางเดือนมิถุนายน 2565

3.1 ปีการศึกษา ระหว่าง 1 กันยายน 2564 – กลางเดือนมิถุนายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นักศึกษาปริญญาตรีปี 2-3 ในหลักสูตร 4 ปี หรือ ปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.82

3.มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี

เอกสารประกอบการสมัคร

1.Application Form (มีในลิงค์ดาวน์โหลด)

2.Study plan (แผนการเรียนของนักศึกษาเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน – เขียนในลักษณะเรียงความภาษาอังกฤษ)

3.Personal Medical Assessment (มีในลิงค์ดาวน์โหลด)

4.Application Agreement (มีในลิงค์ดาวน์โหลด)

5.Recommendation letter (หนังสือแนะนำนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา – ภาษาอังกฤษ)

6.Official Enrollment Certificate (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)

7.Confirmation letter of Tuition Fee payment (มีในลิงค์ดาวน์โหลด)

  1. 8. Official Transcript (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
  2. 9. Copy of Passport (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (ที่มีรูปภาพ))
  3. 10. Proof of language proficiency (if any) (เอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลี (ถ้ามี))

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัครและอ่านรายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม

https://qrgo.page.link/kZcJd

หมายเหตุ:

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

 

ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

 

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

โทร. 053944829

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE