โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fukui University Japan Fall 2021

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fukui University Japan Fall 2021

ระยะเวลาเข้าร่วม:  

 1. 1. 1 เทอม: ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
 2. 2. 2 เทอม: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

 

มีโครงการ 2 รูปแบบ:

 1. Program A สอนเป็นภาษาอังกฤษ
 2. Program B สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติ:

 1. เป็นนักศึกษา ป.ตรี ชั้นชั้นปีที่ 2 – 3 (หรือ 4 ในหลักสูตร 5 ปี) หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ที่ยังไม่ได้ทำคาดว่าจะจบ หรือเหลือระยะเวลาศึกษา 1 เทอม ขึ้นไป)
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลคะแนนภาษาดังนี้

– Program A: คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT/ITP 500, TOEFL iBT 61, TOEIC 600, CEFR B2 หรือเทียบเท่า

– Program B: คะแนนภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ไม่ต่ำกว่า N2

 

การขอรับทุน JASSO Scholarship:

 1. 1. กระบวนการขอทุน Fukui University จะเป็นผู้ยื่นขอจากส่วนกลางของญี่ปุ่น โดย นักศึกษาจะต้องได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนฯ ก่อน
 2. Fukui University จะสามารถยื่นขอทุนให้กับผู้ที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป และมีคะแนนเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติเท่านั้น
 3. หากได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน 80,000 เยน ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขจะต้องเทียบโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนที่ญี่ปุ่นมาอยู่ใน Transcript มช.* (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศฯ)

 

เอกสารการสมัคร:

 1. 1. Form 1: Application form (ดาวน์โหลดจากลิ้งคข้างล่าง)
 2. Form 2: Letter of Recommendation – หนังสือแนะนำจากอาจารย์ (ดาวน์โหลดจากลิ้งคข้างล่าง)
 3. Form 3: Certificate of Health – ใบตรวจสุขภาพ (พิมพ์จากลิ้งค์แล้วนำไปตรวจที่โรงพยาบาลใดก็ได้)
 4. Form 4: Certificate of Enrollment – เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา *โปรดประสานที่หน่วยวิเทศฯ เนื่องจกคณบดีต้องลงนาม
 5. Certificate of Eligibility – เอกสารการชอวีซ่านักเรียน (ดาวน์โหลดจากลิ้งคข้างล่าง)
 6. Bank statement of applicant’s financial supporter – หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ)

6.1 ควรมีเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่า 600,000 เยน (ราว 171,000 บาท) สำหรับผู้ที่เลือก 1 เทอม

6.2 ควรมีเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่า 1,100,000 เยน (ราว 313,000 บาท) สำหรับผู้ที่เลือก 2 เทอม

 1. Academic Transcript – ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 2. เอกสารรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น ตามที่ระบุในคุณสมบัติ
 3. ID photo data (4cm×3cm)
 4. Copy of Passport สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ในกรณียังไม่มี สามารถยื่นภายหลังได้)

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/application/

 

 

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

 

 

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

 1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
 3. 3. email: info@finearts.cmu.ac.th
 4. 4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

 

หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย