โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Tsing Hua University, Taiwan, Fall 2021

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Tsing Hua University, Taiwan, Fall 2021

ระยะเวลาเข้าร่วม: 

 1. 1. 1 เทอม: กันยายน 2564 – มกราคม 2565
 2. 2. 2 เทอม: กันยายน 2564 – ตุลาคม 2565

คุณสมบัติ:

 1. เป็นนักศึกษา ป.ตรี ชั้นชั้นปีที่ 2 – 3 (หรือ 4 ในหลักสูตร 5 ปี) หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ที่ยังไม่ได้ทำคาดว่าจะจบ หรือเหลือระยะเวลาศึกษา 1 เทอม ขึ้นไป)
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

เอกสารการสมัคร:

 1. 1. Application form
 2. 2. Academic Transcript – ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 3. 3. Study Plan – เขียนเรียงความเกี่ยวกับแผนการเรียนเมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (ภาษาอังกฤษ) 1 หน้า A4
 4. Copy of Passport สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ในกรณียังไม่มี สามารถยื่นภายหลังได้)
 5. Certificate of Enrollment – เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 6. เอกสารรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 7. ID photo data (4cm×3cm)
 8. Application Check List

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/21/lang/en

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

 1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
 3. 3. email: info@finearts.cmu.ac.th
 4. 4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ:

 1. 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
 2. 2. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสCovid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย