โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwanระยะเวลาของโครงการ 1 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565 (Fall Semester)

นักศึกษาที่สมัครได้
1. นศ. ป.ตรี ปี 1 – ปี 3 (หรือปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี)
2. นศ. ป.โท ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
มีสาขาด้านศิลปะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.CV (ภาษาอังกฤษ)
2.Study Plan (แผนการศึกษาระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน – ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://drive.google.com/file/d/1fS90c9U1fmFholOSF66xEqwdparU34Wv/view
3.Official Transcript (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
4.Official Enrollment Letter (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
5. Copy of Passport สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (ที่มีรูปภาพ)
6. Portfolio แสดงผลงานศิลปะ (PDF)
7. proof of language proficiency, certificate of awards or competitions (if any) (เอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษ / ภาษาที่สาม, เกียรติบัตรแสดงการได้รับรางวัล การเข้าร่วมที่ต้องการนำเสนอ (ถ้ามี))

ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
https://drive.google.com/file/d/122j-Fur8Ja4MsdoKv9ec07HeHGr2Qqbj/view

อ่านเอกสารแนะนำโครงการแลกเปลี่ยนฉบับ NYCU
https://drive.google.com/file/d/1pqfW-mKWqoGw9kIoqzmpI7Ocyb_ZxWSI/view

ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ก่อน 12.00 น.

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิเทศฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053944829
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE