โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Sun Yat-sen University, Taiwan

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Sun Yat-sen University, Taiwan

 

ระยะเวลาของโครงการ

เลือกได้ระหว่าง 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา ดังนี้

  1. 1 เทอม เลือก Fall Semester ระหว่าง กันยายน 2564 –มกราคม 2565
  2. 1 เทอม เลือก Spring Semester ระหว่าง กุมภาพันธ์ 2565 – มิถุนายน 2565
  3. 1 ปีการศึกษา ระหว่าง กันยายน 2564 – มิถุนายน 2565

นักศึกษาที่สมัครได้
1. นศ. ป.ตรี ปี 2 – ปี 3 ในหลักสูตร 4 ปี และ ปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

เอกสารประกอบการสมัคร
1.Application Form ( http://inter.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2021-0318202103HTJ0P6LS.doc )
2.Official Transcript (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
3.Official Enrollment Certificate (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
4.ID Photo (3.5×4.5cm)
5.Copy of Passport (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (ที่มีรูปภาพ))
6.Proof of language proficiency (if any) (เอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษ / ภาษาที่สาม (ถ้ามี))

ข้อมูลสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20770.php?Lang=en

อ่านเอกสารแนะนำโครงการแลกเปลี่ยน
https://oia.nsysu.edu.tw/var/file/308/1308/img/3675/NSYSUAY21-22FactSheet.pdf

 

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิเทศฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053944829
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE