โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมระยะเวลาเดินทางและกักตัว)

  1. 1 เทอม เลือก Fall Semester ระหว่าง 21 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
  2. 1 เทอม เลือก Spring Semester ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 20 กันยายน 2565
  3. 1 ปีการศึกษา ระหว่าง 21 กันยายน 2564 – 20 กันยายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นักศึกษาปริญญาตรีปี 2-3 ในหลักสูตร 4 ปี หรือ ปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาระดับ ป.โท – ป.เอก

2.ผลคะแนนภาษาภาษาอังกฤษ (GTEC 260 / TOEFL ITP 505 / TOEFL iBT 60 / TOEIC 580 / CEFR B1) หรือ ผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 (กรณีเลือกเรียนวิชาที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น)

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. Application Form (ดาวน์โหลดที่นี่)
  2. Copy of passport (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป)
  3. Copy of Transcript (ทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ)
  4. Copy of language proficiency test (สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ) ในกรณีเลือกเรียนวิชาที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นต้องส่งผล JLPT มาด้วย

อ่านรายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม

  1. Kansai University Fact sheet
  2. Important Note
  3. อ่านจากลิ้งค์ออนไลน์ที่ https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php

 

หมายเหตุ:

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

 

 

ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

 

 

 

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

โทร. 053944829

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE