โครงการแลกเปลี่ยน Okayama University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2021

โครงการแลกเปลี่ยน Okayama University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2021

คุณสมบัติ
1. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 3 (หรือ 4 ในหลักสูตร 5 ปี)
2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 500, iBT 61 , IELTS 5.5 TOEIC 580 ขึ้นไป

ระยะเวลาเข้าร่วม
ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Statement of Purpose เรียงความว่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลดจากลิ้งคข้างล่าง)
2. Certificate of Health (ใบตรวจสุขภาพ – พิมพ์จากลิ้งค์แล้วนำไปตรวจที่โรงพยาบาลใดก็ได้)
3. Letter of Recommendation หนังสือแนะนำจากอาจารย์ (ดาวน์โหลดจากลิ้งคข้างล่าง)
4. Copy of Passport สำเนาหน้าพาสปอร์ต
5. Official Transcript ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
6. Photo
7. ในแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 500, iBT 61 , IELTS 5.5 TOEIC 580 ขึ้นไป

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
https://e-apply.jp/n/okayama-u-epok/guide/index.html
http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.html

กำหนดส่งเอกสาร
นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร
พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์
-Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
-inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
-email: info@finearts.cmu.ac.th
-โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ:
– เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย
– นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง