Call for Applications: 2022 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students Taiwan Ministry of Education (MOE)

 

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวนรวม 18 ทุน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

  1. แบบฟอร์มการสมัคร
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาหลักฐานการสมัครมหาวิทยาลัยในไต้หวันซึ่งต้องสมัครตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
  5. สำเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับทักษะด้านภาษา
  6. Recommendation Letter 2 ฉบับ

หมดเขตการรับสมัคร 31 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/4603.html

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย

 

————————————————————————

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

Email: info@finearts.cmu.ac.th

โทร. 053944829